Je bent hier:

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Shurtz

1.Algemeen

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Shurtz, Florijnslag 6, 3991 WL Houten, hierna te noemen Shurtz.

Alle leveringen van Shurtz aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Shurtz en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Shurtz deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

2.1. Op het platform van Shurtz worden uitsluitend shirt verkocht die door Shurtz zelf vormgegeven en geëxploiteerd worden.

2.2. Shurtz is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een „Shurtz-shop“ aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

3.Koopovereenkomst

3.1. De op deze website vermelde “Aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Shurtz te bestellen.

3.2. Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure is op dit moment alleen beschikbaar in het Nederlands.

Daarop stuurt Shurtz de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Shurtz is binnengekomen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Shurtz het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt.

De details van de bestelling kunnen tevens online onder www. Shurtz.nl in het gebruikersprofiel onder „Bestellingen“ worden bekeken.

3.3.  Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Shurtz zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Shurtz verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Shurtz nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

4. Levering/verzending

4.1. Het bestelde wordt in principe binnen 1 week geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Shurtz uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

4.2. Levering in Nederland. Meer informatie over de levering staat op https://shurtz.nl/faqs/.

4.3. De levering wordt uitgevoerd door een door Shurtz gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

5. Prijzen

5.1. De weergegeven prijzen zijn de eindprijzen. Ze zijn inclusief wettelijke heffingen, met name btw.

5.2. Klanten moeten de verzendkosten betalen die afhankelijk kunnen zijn van de bestelwaarde en plaats waarheen moet worden geleverd.

6. Betaling

6.1.  De betaling geschiedt naar wens van de klant met Ideal, credit card, pin, of contant (in geval van afhalen). Shurtz behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken.

6.2. Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Shurtz, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Shurtz of de door Shurtz met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

6.3. Shurtz heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden zoals o.a. Ideal, Mastercard, Applepay

6.3.1. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Shurtz het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

6.3.2.  Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Shurtz pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

6.4.3 De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden voor de klant per e-mail ter beschikking gesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De producten blijven eigendom van Shurtz totdat alle openstaande vorderingen aan Shurtz zijn voldaan. Indien de klant een ondernemer in de zin van het “Wetboek van Koophandel” is, blijft Shurtz eigenaar van alle leveringen tot alle vorderingen uit deze zakelijke relatie zijn voldaan.

7.2. De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

8. Garantie

8.1. Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

8.2. Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Shurtz tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

8.3. Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Shurtz niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

8.4. De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen overeenkomstig Wetboek van Koophandelis nagekomen.

8.5. De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Shurtz is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. Shurtz is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is Shurtz onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van Shurtz beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval. De aansprakelijkheid op grond van de “Wet op de productaansprakelijkheid” blijft van de voorgaande regelingen onverlet.

9.2. Voor zover de aansprakelijkheid van Shurtz in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Shurtz.

10. Informatie over het herroepingsrecht van de consument

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Shurtz, Florijnslsag 6, 3991 WL Houten. Telefoon (030) 7370200 of via info@shurtz.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 7 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier vindt u op de website op de pagina FAQ’s

Uitzondering van herroepingsrecht

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.

11. Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

11.1. Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Shurtz de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

11.2. De klant zal Shurtz vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Shurtz alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

12. Afwijkingen van vorm en van technische aard

Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

13. Bescherming van gegevens

Shurtz gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door Shurtz gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Shurtz vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Shurtz van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

14. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat klanten via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunnen oproepen. Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

15. Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering – rechtskeuze

15.1. Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van Shurtz in Houten.

15.2. Indien de klant een ondernemer is, of het een publiekrechtelijke rechtspersoon betreft, is Utrecht de bevoegde rechtbank. Shurtz heeft in dit geval ook het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant. Hetzelfde geldt dienovereenkomstig, indien de klant niet een algemeen bevoegde rechtbank in Nederland aan kan wijzen, hij na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats naar het buitenland heeft verlegd, of zijn woonplaats of zijn gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van het instellen van de vordering onbekend is.

15.3. De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

15.4. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.

Versie 1; 19 oktober 2023